Fundacja Napo

Statut

Rozdział I. Postanowienia Ogólne
§1
1.Fundacja Napo zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowieniach niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Wojciecha Grzędzińskiego, Piotra Małeckiego, Filipa Ćwika, Macieja Jeziorka, Adama Lacha, Ewę Meisner, Monikę Szewczyk zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Cylińską w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 9, w dniu 10.07.2008r.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.§71. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, zakłady oraz filie.§8

Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§9

Fundacja może prowadzić działaność gospodarczą samodzielnie bądż we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działaności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji. 

§10

Celem Fundacji Napo jest:

1. Wspieranie i promocja twórczości audiowizualnej, w tym fotograficznej autorów z całego świata.
2. Upowszechnianie sztuk audiowizualnych, w tym fotografii, jako formy dokumentu i sztuki oraz komunikacji i integracji między narodami.
3. Promowanie sztuk audiowizualanych, w tym fotografii na arenie polskiej i międzynarodowej.
4. Krzewienie kultury i wiedzy fotograficznej oraz dokumentalnej.
5. Rozwijanie świadomości o roli fotografii w społeczeństwie.
6. Promowanie autorów fotografii i ich prac.
7. Upowszechnianie wiedzy o fotografii.

§11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Organizowanie seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, wystaw i wernisaży, festiwali jak również innych form działalności kulturalno – oświatowej.
2. Promowanie twórców fotografii w kraju i za granicą
3. Współpracę z instytucjami artystycznymi, wydawniczymi i instytucjami upowszechniania kultury.
4. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury.
5. Realizację i produkcję materiałów audiowizualnych.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych
7. Wspieranie i fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i
młodzieży z rodzin najbiedniejszych

Rozdział III. Majątek I dochody fundacji

§12

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania

§13

Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
b) grantów
c) dotacji i subwencji
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku fundacji
f) odsetek bankowych

Rozdział IV. Władze Fundacji

§14

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji

§15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Składa się od 3 – 5 osób.
2. Rada Fundacji składa się z wszystkich fundatorów niezasiadających w Zarządzie Fundacji oraz innych zaproszonych do zasiadania w niej osób. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Uchwała Rady dla swojej ważności wymaga bezwzględnej większości głosów.
4. Kadencja Rady jest bezterminowa.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia fukcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b.utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
d. działania sprzecznego z interesem fundacji. Odwołanie wymaga bezwględnej większości głosów.
10. Uzupełnienie składu Rady odbywa się za zgodą pozostałych członków Rady Fundacji.
§16
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
§17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy. W trybie nadzwyczajnym posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane na pisemny wniosek Zarządu, Przewodniczącego rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Zarząd Fundacji
§18
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji są: Prezes lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
2. Kadencja Zarządu jest bezterminowa.
3. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. W razie zmniejszenia liczy członków Zarządu, w czasie trwania jego kadencji, pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować brakującego członka. W trybie tym można uzupełnić nie więcej niż 1/3 organu.
§ 19
Wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Rady Fundacji należą do zakresu działania Zarządu.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuję ją na zewnątrz.2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
c. realizowanie celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji
h. przygotowanie i uchwalanie sprawozdań finansowych.
§21
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji 
§22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
Rozdział V. Postanowienia końcowe§231. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji porozumieniu z Radą Fundacji.
2. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.§241.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.
2.Połączenie z inną fundacją może nastąpić również jeżeli w jego wyniku ulegną zmianie bądź rozszerzą się cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych lub na skutek decyzji Rady Fundacji.

&25

Zabrania się członkom organów statutowych Fundacji:

1. Pobierania pożyczek z Fundacji, a Fundacji udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organzacji w stosunku do członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w zwiazaku małżeńskim albo w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieiństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratlei zwanych poniżej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku Fundacji w trakcie jej trwania i po jej likwidacji na rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP oraz poza jej granicami organizacji o zbliżonych celach.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.